Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти

Проведе се обучение на 22-ма учители по Проект BG05M2OP001-2.010-0001"Kвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" финансиран от Оперативна ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"2014-2020Г. ДЕЙНОСТ 1.- по темата "Облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи" на 09.12.2018 г. от 09:00 ч. в сградата на училището.
 

На 16.12.2018 г. от 09:00 ч. се обучиха 18 учители по темата "Приобщаващо образование".