Обява извънкласни дейности

Обява извънкласни дейности

Обява извънкласни дейности

30.06.2022

45. ОУ „Константин Величков“ обявява конкурс за допълнителни ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ (ИД) за учебната 2022/2023 г. за ученици на 45. ОУ „Константин Величков“.

Документи ще се приемат не по рано от 20.06.2022 г. - 8:30 ч  в канцеларията на 45. ОУ