Заседание на Обществения съвет към 45 ОУ "Константин Величков"

Заседание на Обществения съвет към 45 ОУ "Константин Величков"

Уважаеми членове на Обществения съвет към 45 ОУ "Константин Величков",

 

Насрочвам заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 10.06.2019 г. от 18:30 ч. в кабинет №108 на 45 ОУ "Константин Величков" със следния дневен ред:

  1. Дискусия относно стола и лавката на 45 ОУ К. Величков.
  2. Обсъждане на варианти за подобряване на функционалността на шкафчета в училището.
  3. Обсъждане на възможности за създаване на онлайн пространство /облак/ с учебна информация
  4. Друго

Всеки член на Обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

Съгласно чл. 21, ал. 1  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, членовете или резервните членове на Обществения съвет потвърждават участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.

 

Любомир Стефанов

Председател на Обществения съвет към 45 ОУ "Константин Величков"