Онлайн обучение

Онлайн обучение

Онлайн обучение

ЗАПОВЕД на директора на 45. ОУ"К. Величков (извадки)

НАРЕЖДАМ

     Учениците от всички паралелки от I до VII клас включително, да преминат на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020 до 21.12.2020г.(включително). 

Програмата се запазва, а дневното разписание на онлайн часовете да бъде, както следва:

 

час

 

I,II, III и IV клас

 

 

V, VI и VIIкл.

0

не

12:20-12:50

1

9:00-9:20

13:00-13:30

2

9:30-9:50

13:40-14:10

3

10:00-10:20

14:20-14:50

4

10:40-11:00

15:00-15:30

5

11:10-11:30

15:40-16:10

6

11:40-12:00

16:20-16:50

7

не

17:00-17:30

Учебните часове да са:  

 по двадесет минути за  началния етап

 по тридесет минути за прогимназиалния етап

Часовете по БДП да се провеждат по график, а часовете за допълнителни спортни дейности, няма да се провеждат. Плуването за начален етап 1-4 кл се заменя с ФВС по същото време.

Обучението от разстояние в електронна среда, да се осъществява в  синхронни часове, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през ел. платформа MICROSOFT TEAMS. При обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини за периода 30.11- 21.12.2020г.

Учителите могат да провеждат консултации с ученици, съгласно утвърден график от директора.

Учениците, подали заявления за онлайн обучение до 30 дни, се присъединяват към общото онлайн обучение за съответната паралелка.

 Родителите са длъжни:

1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.


ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО